Skip to content
Start arrow O Autorze
O Autorze Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Andrzej Jan ZakrzewskiWitam czytelników. Nazywam się...

Andrzej Jan Zakrzewski  ur. 8 lutego 1942 r. w Maluszynie.
Aktualne miejsce zatrudnienia: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
Stanowisko: profesor zwyczajny.
Wykształcenie: wyższe.
    1971, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, magister historii.
Stopnie naukowe:
    1976, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, Uniwersytet Łódzki.
    1988, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, Uniwersytet Łódzki.
    2000, profesor tytularny.
    2005, profesor zwyczajny w AJD.
Specjalności naukowe i kompetencje naukowe:
    historia nowożytna XVI – XVIII w.;
    teoria kultury i historia kultury europejskiej.
Doświadczenie zawodowe:
    1976 – 1987 – Zakład Socjologii Kultury WSP w Częstochowie, adiunkt;
    1988 – 1990 – Zakład Historii Polski (WSP), profesor nadzwyczajny – historia Polski nowożytna, historia kultury, historia regionu.
    1990 – 2006 – Zakład Historii Nowożytnej (WSP, później AJD) – historia nowożytna powszechna XVI – XVIII w., historia kultury europejskiej, historia regionu.

CHARAKTERYSTYKA DOROBKU NAUKOWEGO I PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ W WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE – AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA (od 1. 09. 1976 r.)

I.CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
  1.Reprezentuje nauki humanistyczne, historia Polski XVI - XVIII w. Specjalność - historia nowożytna Polski, historia kultury.
  2.Autor ponad 200 publikacji naukowych (książek, artykułów, publikacji źródłowych,wystąpień na konferencjach regionalnych, krajowych i międzynarodowych).
  3.Ilość wypromowanych magistrów około 150; doktorów - 5, dwa przewody doktorskie w toku.
  4.Data i nazwa instytucji uzyskania stopni i tytułów naukowych oraz tytuły obronionych rozpraw:
    1971  magisterium, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
    1976  doktorat                     jw.
    1988  habilitacja                 jw.
    2000  profesura        Prezydent RP
    Rozprawa doktorska: Rola literatury dewocyjnej w kulturze polskiej 2. poł. XVIII w., mps. w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.
    Rozprawa habilitacyjna: Częstochowa w kulturze religijnej polskiego baroku, Częstochowa 1988, s. 301.
 5.Członkostwo i pełnione funkcje w organizacjach naukowych, komitetach redakcyjnych:
    Prezes Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego (1981 – 1987);
    Członek Komisji Historycznej Oddziału Katowickiego PAN;
    Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym;
    Sekretarz Naukowy Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego ( w latach 1989 – 1995);
    Członek Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw WSP w Częstochowie  (w latach 1990 – 1996).
    Członek Foundation Voltaire;
    Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego "Biuletynu Instytutu Historii WSP w Częstochowie"(od 2002 r. i nadal);
    Redaktor "Biuletynu Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie (od 2002 r. i nadal).
 6.Pełnione funkcje w placówkach szkolnictwa wyższego:
    1982 - 1984 - prodziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego;
    1984 - 1987 organizator i zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej;
    1987 - 1990 - prodziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego;
    1990 (1.09-30.11) - organizator i dziekan Wydziału Pedagogicznego;
    1990 (1.09-30.11) - organizator i dyrektor Instytutu Filozoficzno-Historycznego. (Zrezygnował z tej funkcji po wyborze na stanowisko prorektora ds. nauki w WSP);
    1990 (1.12.) - 1996 (31.08) - prorektor d.s. Nauki WSP w Częstochowie (dwie kadencje);
    1990 i nadal - kierownik Zakładu Historii Nowożytnej.
    2004 (wrzesień) -  2008 (sierpień) dziekan Wydziału Filologiczno – Historycznego.
 7.Uczestnictwo w stażach zagranicznych, wykładach gościnnych i inne formy współpracy z zagranicą:
    1987 - staż językowy w Uniwersytecie w Grenoble II, Francja - 1 miesiąc;
    1989 - wykłady z historii Polski XVI - XVIII w. w Instytucie Pedagogicznym w Smoleńsku,            ZSRR - 1 miesiąc ;
    1994 - wykłady z historii Polski w Uniwersytecie Koblenz - Landau, Niemcy - 1 tydzień;
    1994 - staż naukowy w Uniwersytecie Nancy II, Francja - 8 tygodni;
    1996 - staż naukowy w Uniwersytecie w Metz, Francja - 2 tygodnie;
    1997 - kwerenda źródłowa w Bibliotheque Municipal de Ville de Nancy - 6 tygodni.
    Współpracuje stale z prof. J.C. Bonnefont z Uniwersytetu w Nancy II i L’Academie de Stanislas oraz prof. L. Versini - Sorbonne IV,  dr S. Gaber Nancy - temat współpracy: Stanisław Leszczyński i jego działalność literacko-filozoficzna w Lotaryngii. Prof. H. Jechova-Voisine – Sorbonne IV – historia w literaturach słowiańskich XVIII i początków XIX w. Prof. G. Michaux z Uniwersytetu w Metz - kształcenie nauczycieli historii.
 8. Nagrody i wyróżnienia:
    1989 – nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
    1996 – nagroda Prezydenta m. Częstochowy w dziedzinie kultury.
    2001 – nagroda im. Karola Miarki.
    2016 – Nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa Akademi im. Jana Długosza w Częstochowie


Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa

    Wielokrotnie nagradzany nagrodą Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej/Akademii im. Jana Długosza za działalność naukową i organizacyjną.

WYBRANE PUBLIKACJE

St. Leszczyńskiego "Idea wiecznego pokoju"
 Region Jurajsko w piśmiennictwie polskim od XV wieku do początku XX wieku
W kręgu kultu Maryjnego
 żYTNO 1198-1998
 Polacy na dworze St. Leszczyńskiego
 400-lecie unii brzeskiej
Dzieje Maluszyna i jego dziedziców
Idee Oświecenia w kazaniach polskich
Oblężenie Jasnej Góry.Wydał, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej J. Zakrzewsk
Słownik biograficzny Ziemi Częstochowskiej, t.1, pod red. Andrzeja J. Zakrzewskiego
Zmieniony ( 25.12.2016. )